SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum

OM kód: 203040/019 | 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 51

Intézmény logo

Lábassy János Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Házirend

A házirendről

Hazirend.pdf

A Házirendet:

 • az iskola igazgatója készíti el,
 • és az oktatói testület fogadja el a főigazgató és a kancellár egyetértésével.

 

A házirend célja és feladata

 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
 2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

 

A házirend hatályba lépése

A házirend a Fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

A jelen házirendben nem szabályozott kérdésekre a

 1. nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 2. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtási rendelete – 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet –, és
 3. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló módosított 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
 4. a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról,
 5. és a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről - vonatkozik.

 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és kötelességekkel foglalkoznak.

 

 • Az Intézmény adatai

Neve: Karcagi SZC Lábassy János Technikum és Szakképző Iskola

Székhelye:  5200 Törökszentmiklós, Almásy út 51.

Telephelyei: Tanügyi épület, 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 51.

Iskolai tanműhely, 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György út 54.

Alapító szerve: Az alapító jogait – jogutódként – a Karcagi Szakképzési Centrum gyakorolja.

 

 

Jogok és kötelességek

 

A tanulók jogai

 

A tanulónak joga van arra, hogy

 1. a) - a szakképző intézmény szakmai programjának keretei között - válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá oktatók közül,
 2. b) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, illetve korábbi tanulmányai beszámítását,
 3. c) igénybe vegye a szakképző intézményben rendelkezésre álló eszközöket, a szakképző intézmény létesítményeit és a szakképző intézményi könyvtári szolgáltatást,
 4. d) lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítő védelemben részesüljön a szakképző intézmény által biztosított számítógépeken való internet-hozzáférés során,
 5. e) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását,
 6. f) kollégiumi ellátásban részesüljön,
 7. g) kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról,
 8. h) jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen,
 9. i) kérje az átvételét másik szakképző intézménybe vagy köznevelési intézménybe,
 10. j) képességeit, érdeklődését és adottságait figyelembe véve tovább tanuljon.

 

A tanulónak továbbá joga van arra, hogy

 1. a) a szakképző intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
 2. b) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért.
 3. b) a szakképző intézményben, családja anyagi helyzetétől függően - jogszabályban meghatározott esetekben - kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre,
 4. c) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
 5. d) kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön.

 

Tanulói jogok gyakorlása

 

A tanulónak joga van arra, hogy

 1. a) részére a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék,
 2. b) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról,
 3. c) az oktatási jogok biztosához forduljon,
 4. d) jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot.
 5. e) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az oktatójának munkájáról, a szakképző intézmény működéséről. Továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az intézményvezetőhöz, oktatóhoz, a képzési tanácshoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül - a képzési tanácstól a tizenötödik napot követő első ülésen - érdemi választ kapjon,
 6. f) iskolai művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más körök létrehozását kezdeményezze, annak tagja legyen vagy más módon részt vegyen annak munkájában,
 7. g) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
 8. h) választó és választható legyen a diákképviseletbe,
 9. i) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá kérje az őt ért sérelem orvoslását.

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.

 A tanuló

 1. a) - a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével - ösztöndíjra,
 2. b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra,
 3. c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra jogosult.

A tanuló a szakképző intézmény útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi elhelyezését az Nkt. szerint. A tanuló tanítási évben (ideértve az évközi szünetek idejét is) és a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat idejében hazautazásra - a rendkívüli eseteket kivéve - nem kötelezhető.

A tanuló diákigazolványra jogosult.

 

A tanuló kötelességei

 

A tanuló kötelessége, hogy

 1. részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon,
 2. eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének,
 3. óvja saját és társai testi épségét és egészségét,
 4. megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy a szakmai oktatás során használt eszközöket, óvja a szakképző intézmény létesítményeit, felszereléseit,
 5. tiszteletet és megbecsülést tanúsítson a szakképző intézmény alkalmazottai iránt.

 

A szakképző intézmény és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a szakképző intézmény szerzi meg a tulajdonjogát a birtokába került minden olyan dolognak, amelyet a tanuló a szakképző intézményben vagy a szakképző intézmény által biztosított dolog felhasználásával állított elő a jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a szakképző intézmény biztosította. Ha az előállított dolog a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti szellemi alkotás, e bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a szakképző intézmény a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére legkésőbb a jogviszony megszűnésekor visszaadni. Az őrzésre egyebekben a Ptk. megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

 

Az iskolában elvárt magatartás

 

A tanuló kötelessége hogy:

 • tisztelje nemzeti jelképeinket,
 • betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,
 • tisztelje az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait, illetve azok emberi méltóságát, jogait ne sértse,
 • a tiszteletét a napszaknak megfelelő köszönéssel fejezze ki,
 • részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és a szakmai gyakorlatokon,
 • rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének,
 • az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
 • biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,
 • a tanuláshoz szükséges felszerelést (tankönyv, füzet, munkanapló, tornaruha) mindig hozza magával,
 • segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését,
 • védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos az alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztás, dohányzás, stb. az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg.
 • Ünnepélyeken a sötét nadrág, illetve szoknya és fehér ing, illetve blúz a megfelelő öltözék
 • Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl: játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, ki-véve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt adott.
 • Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.
 • A nappali rendszerű képzésben résztvevőtanulók minden tanítási nap első órájának kezdetén beadják az órát tartó tanárnak a mobiltelefonjaikat és azt a tanítási nap utolsó órát tartó tanártól kapják vissza.

 

Iskolán kívüli magatartás szabályai:

A szervezett iskolai programokon, vagy az iskolához kapcsolódó bármilyen eseményen, ahol a tanuló a tanulói jogviszonyából eredően van jelen, a házirend előírásai értelemszerűen alkalmazva érvényesek. Így pl. osztálykiránduláson, iskolai szervezésű orvosi ellátáson, annak oda és visszaútján, közös színház-látogatáson, stb.). Ezen esetekben az adott foglalkozásért, programért felelős pedagógus kéri számon a házirend betartását.

Ugyanakkor megszűnik a kötelezettség és ezzel együtt az iskola felelősségi köre is a foglalkozások után, pl. iskolából hazamenet.

 

Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját környezetüknek és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák lebonyolítása.

 

 

Az iskola munkarendje

 

A tanulók munkarendje

 

A tanév rendjét jogszabály szabályozza, részletesen az iskolai munkatervben lehet megtalálni.

A tanítás 7.30-kor kezdődik. A tanulóknak ekkorra a tanteremben kell tartózkodniuk, ezért ajánljuk, hogy a tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel érkezzenek az iskolába. A vidékről bejáróknál kérvény és igazgatói döntés alapján egyéni elbírálás lehetséges.

 

A tanuló késik a foglalkozásról, ha becsengetés után és a tanár után megy be a tanterembe. A tanulónak a késést igazolnia kell. A tanár a késést, a becsengetéstől eltelt percek számát bejegyzi a Kréta naplóba. Ha a késések összege eléri foglalkozás idejét, akkor egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az osztályfőnök dönt a késés minősítéséről.

Az elkéső tanuló nem zárható ki a foglalkozásról. A rendszeres későkkel szemben az intézmény fegyelmező intézkedéseket alkalmazhat.

 

Miután a tanulók az iskolába megérkeztek, már nem hagyhatják el az intézmény területét. Indokolt esetben, szülői írásbeli kérelem alapján igazgatóhelyettesi és osztályfőnöki engedély szükséges a távozáshoz. Az iskola önkényes elhagyása igazgatói figyelmeztetést von maga után. A „lyukasórán” az aulában illetve a belső udvaron tartózkodhatnak.

 

A bukásra álló tanuló szülőjét az osztályfőnök a félév, illetve tanév vége előtt legalább három héttel értesíti a bukás lehetőségéről.

 

A tanulóval egy napon lehetőség szerint legfeljebb kettő, a szaktárgyi követelményekben feltüntetett nagydolgozatot lehet íratni. A témazárót legalább egy héttel (5 munkanap) korábban be kell jelenteni. 1-1 óra anyagának írásbeli számonkérése, írásbeli feleletek, térképismereti, feladatmegoldó számonkérések nem minősülnek nagydolgozatnak. (A korábban – nem a tanár hibájából – elmaradt dolgozat kivételt képezhet.)

 

A tanuló joga, hogy 3 héten (15 munkanap) belül megismerhesse bármely dolgozatának értékelését. Ha a tanuló dolgozatát három héten belül sem kapja meg, kérheti, hogy érdemjegye ne kerüljön be a naplóba és ne számítson bele a félévi, év végi osztályzatába. Ebben az esetben a dolgozat újra megíratható.

 

A hiányzás miatt elmaradt számonkérések pótlásáról a szaktanár dönt. Előzetes jelzés után, a tanulóval egyeztetés alapján egy hónapon belül bármikor pótoltatható.

 

 

A csengetési rend

 

1. óra

7.30 - 8.15

2. óra

8.30 –   9.15

3. óra

9.30 – 10.15

4. óra

10.25 – 11.10

5. óra

11.20 – 12.05

6. óra

12.15 – 13.00

7. óra

13.10 – 13.55

8. óra

14.05 – 14.50

 

Ügyeleti rend

Az intézményben a házirend és a munkarend pontos megtartása, a foglalkozások közötti szünetek zavartalansága érdekében tanári ügyeletet szükséges működtetni.

A szakmai igazgatóhelyettes készíti el az ügyeletes oktatók beosztását.

 

 • A foglalkozások közötti szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasítása szerint a folyosókon, vagy az udvaron töltik a kulturált magatartás szabályait megtartva. A hosszú szünetben - rossz idő kivételével - mindig az udvaron tartózkodnak.
 • Az iskola épületét az utca felé nem hagyhatják el, csak osztályfőnöki, szaktanári vagy igazgatói, igazgatóhelyettesi engedéllyel.
 • A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.
 • A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a hangoskodást (különös tekintettel a mobiltelefonon történő zenehallgatást) és minden olyan játékot, amely veszélyezteti önmaguk és társaik testi épségét, vagy rongálást okozhat.
 • Csengetés után a tanterem előtt fegyelmezetten várják a nevelőt.
 • A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a tanári szobában a szünetben intézhetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. Rendkívüli esetben az igazgatót és helyetteseit azonnal is megkereshetik.
 • Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló.
 • Az iskola épületében büfé üzemel, amely szünetekben tart nyitva.
 • Az iskola épületét tanulóink sem lyukasórában, sem szünetekben nem hagyhatják el!

 

 

A tanórán kívüli tevékenységek rendje

 

 • A tanórán kívüli foglalkozások általában délután 14 és 16 óra között kerülnek megszervezésre.
 • A tanulók az iskola létesítményeit tanári felügyelettel használhatják.
 • A tanítási idő után a tanulók csak szervezett és engedélyezett foglalkozás keretében tartózkodhatnak az iskolában úgy, hogy az esetleges délutáni tanítási órákat nem zavarják.

 

Általános működési szabályok

 

Egészségvédelem

 

 • A tanulók az előírt egészségügyi vizsgálatokon (általános vizsgálat, védőoltás, fogászat, stb.) az igazgatóhelyettes, iskolatitkár által készített beosztás szerint kötelesek részt venni. Amennyiben a vizsgálat nem az iskolában van, akkor csak szervezetten, nevelői kísérettel mehetnek.
 • A tanulók az iskolaorvosi szolgálatot és a tanácsadást egyénileg, rendelési napokon, a mindenkori iskolaorvos által meghatározott időben vehetik igénybe.

 

Balesetvédelem

 • Minden tanulónak a tanév megkezdésekor általános tűz- és balesetvédelemi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor.
 • A diákok a számítástechnikai-, a gyakorlati- és a testnevelési foglalkozások megkezdése előtt évente az első szakórán külön munkavédelmi oktatásban is részesülnek.
 • A szakképzésben résztvevők a gyakorlati oktatás során minden olyan esetben munkavédelmi oktatásban részesülnek, amikor új munkaeszköz használatára, új technológia vagy munkafolyamat bevezetésére, új munkakörülmény kialakulására kerül sor. A tanulóknak oktatni kell az egyéni és a kollektív védőeszközök használatának szabályait is. Az oktatást az illetékes szakoktatók tartják meg, melyet jegyzőkönyvben dokumentálnak.
 • A tanulók, az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket kötelesek azonnal jelezni a titkárságon, illetve az iskola valamely felnőtt dolgozójának.

 

Vagyonvédelem, kártérítés

 • A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, szerszámoknak, védőfelszereléseknek, műszereknek állagát megóvni.
 • A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező.
 • A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg is felelős.

 

Egyéb előírások

 • Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával.
 • Az iskolában, a tanműhelyekben, továbbá az iskola által az iskolában és az iskolán kívül szervezett rendezvényeken szeszesitalt fogyasztani tilos!
 • A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása.
 • A nappali rendszerű képzésben résztvevőtanulók minden tanítási nap első órájának kezdetén beadják az órát tartó tanárnak a mobiltelefonjaikat és azt a tanítási nap utolsó órát tartó tanártól kapják vissza.

 

Ellenőrző könyv, napló

       Intézményünkben E-KRÉTA napló működik, amely diák és szülői kódok aktiválásáról a rendszergazda gondoskodik. A diák hozzáféréshez szükséges kódokat az osztályfőnökök juttatják el a diákokhoz. A szülők a belépéshez szükséges adatokat szülői értekezleteken vehetik az osztályfőnököktől.

 

A tanulók és a képzésben részt vevő személyek távolmaradásának, mulasztásának és késének igazolására vonatkozó előírások

 

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását szülői, orvosi vagy hatósági igazolással igazolnia kell.

 • A szülő egy tanévben legfeljebb három egymást nem követő tanítási napot igazolhat. Ennél hosszabb időre történő távolmaradásra, a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt.
 • Az osztályfőnök, a gyakorlati oktató előzetes szülői kérésre egy nap távolmaradást engedélyezhet.
 • A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét.
 • A tanulóknak a hiányzásról szóló igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatniuk, legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. Amennyiben a hiányzás gyakorlatról történt a tanuló az igazolást a gyakorlati oktatónak is köteles bemutatni.
 • A távolmaradást követő hét első osztályfőnöki órájáig nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.
 • Az intézmény köteles a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét és a tanköteles tanuló kollégiumi elhelyezése esetén - ha a kollégium nem a szakképző intézménnyel közös igazgatású intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz foglalkozást eléri. Az értesítésben fel kell hívni a tanköteles tanuló törvényes képviselőjének figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a szakképző intézmény értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, a szakképző intézmény a család- és gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét.
 • Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri az öt foglalkozást, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével - a család- és gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a család- és gyermekjóléti szolgálat a szakképző intézmény és - szükség esetén - a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan mulasztást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

 • Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a tizenöt foglalkozást, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanköteles tanuló törvényes képviselője értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a huszonöt foglalkozást, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős haladéktalanul értesíti a tanköteles tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
 • Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven foglalkozást vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az oktatói testület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz foglalkozást, és a szakképző intézmény eleget tett a meghatározott értesítési kötelezettségének.

 

A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének rendszere

 

A tanulók jutalmazását, valamint a tanulókkal szemben alkalmazott fegyelmező intézkedést a szülők tájékoztatásának céljából az elektronikus naplóban rögzíteni szükséges.

Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek.

A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként, a tanévzáró ünnepélyen kerül jutalmazásra.

 

A jutalmazások szintjei:

 • szaktanári dicséret
 • osztályfőnöki dicsére
 • igazgatói dicséret
 • oktatói testületi dicséret

 

A jutalmazások formái:

 • könyvjutalom,
 • tárgyjutalom,
 • oklevél,
 • kupa, érem.

 

Az osztályfőnök javaslata alapján az oktatói testület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi érdemekért:

 • kiemelkedő tanulmányi eredmény
 • példamutató szorgalom
 • hiányzásmentes tanév
 • versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel
 • az iskola érdekében végzett tevékenység
 • kiemelkedő sporttevékenység.

 

A fegyelmező intézkedések elve

A fegyelmező intézkedések nevelő szándékúak. A fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a cselekmény súlyától függően el lehet térni.

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a fegyelmező intézkedések szintjeinek megtartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább osztályfőnöki megrovásban kell részesíteni.

 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:

 • az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása,
 • az egészségre ártalmas szerek (dohánytermék, alkoholtartalmú italok, kábítószer vagy más tudatmódosító szerek) iskolába hozatala, fogyasztása,
 • a szándékos károkozás,
 • az iskola oktatói és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése.
 • nem engedélyezett pirotechnikai eszközök birtoklása és használata.

 • diáktársak emberi méltóságának megsértése.

 

 • A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője, törvényes képviselője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.

 

A fegyelmező intézkedések szintjei:

 • Szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás
 • Osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás
 • Oktatótestületi figyelmeztetés, intés, megrovás
 • Igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás

Dohányzás büntetése és szabályai

 

Az iskola egész területén tilos a dohányzás, a tiltott dohányzásért a tanuló fegyelmi büntetése:

 • első esetben, osztályfőnöki intés,
 • második esetben, igazgatói írásbeli intés,
 • ismétlődés esetén fegyelmi eljárást kell indítani.
 • Minden 18. életévét betöltött dohányzó diák a 2. és 3. tanítási szünetben a törvény által meghatározott, intézmény által kijelölt helyen tanári felügyelet mellett dohányozhat.

 

A tanuló kártérítési felelőssége

 

Ha a tanuló a szakképző intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szerint köteles azt megtéríteni.

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a - károkozás napján érvényes - kötelező legkisebb munkabér

 1. a) egyhavi összegének ötven százalékát gondatlan károkozás esetén,
 2. b) öthavi összegét szándékos károkozás esetén.

 

 

 

 

Hivatalos ügyek intézésének rendje

 

 • A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak.
 • Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató, illetve az igazgatóhelyettes dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva.
 • Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 10:00 óra és 12:00 óra között. Az iskola egyéb irodáiban (gazdasági iroda) a félfogadási idő az ajtóra van kifüggesztve. A tanulók a - iskolalátogatási igazolás, diákigazolvány hivatalos ügyeiket 10:05-10:25 és 13:00 -14:00 óra között intézhetik a titkárságon.
 • Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre kell a titkárságot felkeresni.
 • Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet meg-kezdése előtt a szülők, a tanulók tudomására hozza.
 • A nevelőket a szülők szünetekben, fogadó (lyukas) óráikon, vagy délután, előre egyeztetett időpontban kereshetik fel.

 

A térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok

 

Az intézmény annak, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult, ingyenesen biztosítja

 1. a) a szakmai oktatáshoz, illetve a szakmai képzéshez közvetlenül kapcsolódó foglalkozást,
 2. b) a képzési és kimeneti követelményekhez, illetve a programkövetelményhez kapcsolódó tananyag megismerését és feldolgozását,
 3. c) a mindennapos testnevelést,
 4. d) az osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát, valamint az ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsgát (a továbbiakban együtt: tanulmányok alatti vizsga) és ugyanazon évfolyam megismétlését.

Az intézmény a tanköteles tanuló számára ingyenesen biztosítja

 1. a) a szakképző intézmény nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyeletet,
 2. b) jogszabályban meghatározottak szerint az egészségfejlesztést és a kötelező rendszeres egészségügyi felügyeletet,
 3. c) a szakképző intézmény által a szakmai oktatással összefüggésben szervezett, a szakképző intézményen kívüli egyéb foglalkozáson, tanulmányi kiránduláson vagy egyéb szakmai programon való részvételt,
 4. d) a szakmai oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó foglalkozást, valamint a felzárkóztató és fejlesztő pedagógiai ellátást és
 5. e) a közismereti oktatás elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszonyt.

 

A térítési díjat és a tandíjat az igazgató, a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a kancellár a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony létrejötte előtt állapítja meg, és hozza a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tudomására. A szakképző intézmény nem szedhet térítési díjat és tandíjat a szakirányú oktatás szakképzési munkaszerződés keretében folyó része után.

 

Az intézmény tandíj ellenében biztosítja

 • a szakképző intézményben a szakmai oktatáshoz nem kapcsolódó képzést, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatást,
 • a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlését.

 

A szakképzés ingyenessége

 

Az állam a szakképzésben való részvétel keretében

 • legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és
 • a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.

 

Az szakképző intézmény a Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhet térítési díjat, illetve tandíjat. A szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.

 

A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei

 

 • A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az iskola jogosult, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök véleményének kikérése után - dönt.

 

 • A szociális támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az iskola jogosult, előnyt élvez az a tanuló:
 • akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,
 • akit az egyik szülő egyedül nevel,
 • akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb munkabér 50 %-át, ha magatartása és tanulmányi munkája ellen nincs kifogás.

 

 • A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás igénybevételét az iskola kölcsönzés formájában biztosítja.

 

Záró rendelkezések

 

A Házirend nyilvános, az intézmény iskolatitkáránál, a tanári szobában bárki számára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül.

A Házirendet minden újonnan az iskolába felvett tanulóval ismertetni kell.

 

Az iskola házirendjének betartása a Karcagi SZC Lábassy János Technikum és Szakképző Iskola minden diákjának, pedagógusának, munkavállalójának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek alapvető kötelessége. A házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta el, amelynek során a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta, amit jelen aláírásukkal megerősítenek.

 

 

Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék

 

A Házirendet az oktatótestület 2022. augusztus 31-én megismerte, véleményezte és annak módosítására nem tett javaslatot.

 

A Házirendet a Diákönkormányzat 2022. szeptember 5-én megismerte, véleményezte és annak módosítására nem tett javaslatot.

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  …………………………..

                                                                                                                                       DÖK elnöke

 

 

 A Házirendet a Szülői Munkaközösség 2022. szeptember 5-én megismerte, véleményezte és annak módosítására nem tett javaslatot.

 

                                                                                                                                  …………………………..

                                                                                                                                       SZMK elnöke

 

           

Ezt követően az oktatótestület 2022. év szeptember 6-án elfogadta.

 

A Házirendnek nincs olyan pontja, amelyek életbelépése a fenntartóra többletkötelezettséget hárít.

 

 

 

Törökszentmiklós, 2022. szeptember. 6

 

 

                                                                                                          ......................................................

                                                                                                           Kálmán Andrea Krisztina

                                                                                                                       igazgató 


Partnereink

SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum


Lábassy János Technikum és Szakképző Iskola

5200 Törökszentmiklós, Almásy út 51

Telefon:

E-mail: labassy.janos@gmail.com

OM azonosító: 203040/019


2024Lábassy János Technikum és Szakképző Iskola